Telerau Defnyddio

Telerau Defnyddio

Gallwch ddefnyddio gwefan Gwiriwr Cryfder MWGCh (Menter Wirfoddol, Gymunedol a Chymdeithasol) (Gwefan) yn ddarostyngedig i'r telerau ac amodau hyn. Mae mynediad a defnydd gennych o'r wefan hon yn golygu eich bod yn derbyn y telerau ac amodau.

1. Cyffredinol

1.1. Mae cofrestru gyda'r Wefan yn caniatáu ichi gyrchu gwiriwr cryfder MWGCh, cwblhau'r cwestiynau a derbyn adroddiad wedi'i bersonoli.

1.2. Trwy gyflwyno cynnwys i unrhyw ran o'r Wefan rydych chi'n rhoi caniatâd di-freindal ac anadferadwy i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i atgynhyrchu.

1.3. Os byddwch chi'n torri'r telerau ac amodau hyn, mae gennym yr hawl i dynnu rhan neu'r cyfan o'ch deunydd a gyflwynwyd heb rybudd. Os byddwch yn torri'r telerau ac amodau hyn dro ar ôl tro, efallai y cewch eich atal yn barhaol rhag cofrestru, mewngofnodi a/neu bostio a chael eich cyfrif wedi'i ddileu.

2. Eich defnydd chi o'r Wefan

2.1. 2.1 Mae'n rhaid i'ch defnydd chi o'r Wefan gydymffurfio ar bob adeg gyda'r telerau defnyddio hyn ac unrhyw gyfarwyddiadau a gyhoeddir o dro i dro gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ar y wefan. Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn rhoi hawl anghyfyngedig ac na ellir ei throsglwyddo i chi gael mynediad i'r Wefan ac, yn ddarostyngedig i'r telerau defnyddio hyn, i gofrestru fel defnyddiwr y Wefan;

3. Trwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno:

3.1. Peidio defnyddio'r Wefan at unrhyw ddiben sy'n anghyfreithlon, yn hyrwyddo gweithgareddau anghyfreithlon, yn torri unrhyw gôd ymddygiad perthnasol, yn torri ar draws hawliau trydydd parti neu fel arall sydd wedi'i wahardd gan y telerau defnyddio hyn; ac

 1. eich bod yn dal yr hawlfraint ar gyfer unrhyw ddeunydd a gyflwynwch;
 2. eich bod wedi cael y cydsyniadau priodol gan bawb sy'n ymddangos mewn unrhyw gynnwys a gyflwynwch;
 3. ni fyddwch yn defnyddio'r Wefan i hysbysebu neu hyrwyddo unrhyw wasanaethau masnachol, neu i ledaenu spam
 4. ni fyddwch yn postio manylion personol unrhyw un heb eu caniatâd;
 5. i beidio â phostio unrhyw ddeunydd a all achosi niwed i gyfrifiadur defnyddiwr arall;
 6. i beidio â chyflwyno unrhyw ddeunydd y gall Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn ôl ei ddisgresiwn llwyr ei ystyried yn dramgwyddus, yn enllibus neu'n ddifenwol, neu'n amhriodol i blant;
 7. i beidio ag ailfformatio na fframio unrhyw ran o'r tudalennau gwe sy'n rhan o'r Wefan;
 8. i beidio â chreu proffiliau lluosog; i beidio â dynwared pobl na defnyddwyr eraill: a rhaid ichi beidio â goresgyn preifatrwydd rhywun;
 9. i beidio â chyflwyno deunydd a allai gael effaith niweidiol ar enw da'r Loteri Genedlaethol neu Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol fel dosbarthwr arian cyhoeddus neu fel corff a noddir gan y Llywodraeth; ac
 10. i beidio â gwneud copïau ar unrhyw ffurf o'r cynnwys cyfan neu rannau ohono ac eithrio'r hyn sy'n ofynnol yn rhesymol at eich defnydd anfasnachol personol.

4. Cofrestru

4.1. Rhaid i chi gofrestru fel defnyddiwr y Wefan i ddefnyddio'r Gwiriwr Cryfder MWGCh. Mae gan Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ddisgresiwn llwyr i benderfynu p'un a ddylid derbyn neu wrthod eich cais i gofrestru fel defnyddiwr y Wefan.

4.2. Pan fyddwch yn cofrestru fel defnyddiwr y Wefan byddwch yn dewis enw defnyddiwr a chyfrinair i hygyrchu eich cyfrif defnyddiwr. Rydych yn gyfrifol am gynnal cyfrinachedd eich cyfrinair.

4.3. Chi sy'n gyfrifol trwy'r amser am eich cyfrif defnyddiwr ac am unrhyw weithredoedd a gyflawnir gan ddefnyddio eich cyfrif. Mae'n rhaid i'r wybodaeth a ddarparwch pan fyddwch yn sefydlu eich cyfrif fod yn wir ac yn gywir.

4.4. 3.5 Mae'n rhaid i chi hysbysu Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ar unwaith am unrhyw ddefnydd anawdurdodedig o'ch cyfrinair, eich cyfrif defnyddiwr neu unrhyw dor-ddiogeledd arall mewn perthynas â'r Wefan. Dylech sicrhau eich bod yn allgofnodi o'ch cyfrif bob tro y byddwch yn gorffen defnyddio'r Wefan.

5. Eiddo deallusol/ hawlfraint

Hawlfraint Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

5.1. Mae'r holl gynnwys gwe gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i'r testun, sain, fideo ac animeiddio a osodir yn uniongyrchol ar y Wefan hon gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn destun hawlfraint neu drwydded Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (Deunydd y Gronfa). Ni allwch aildrawsnewid, aildrawsyrru, ailddosbarthu neu fel arall ddarparu Deunydd y Gronfa i unrhyw barti arall neu mewn unrhyw gyfrwng arall heb dderbyn awdurdodaeth flaenorol a phriodol.

5.2. Mae'r enwau, delweddau a logos sy'n adnabod Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn farciau perchnogol Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ac ni ellir eu hatgynhyrchu heb gael caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Dylid cyfeirio ceisiadau am y cyfryw gymeradwyaeth i:

Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, 1 Plough Place, Llundain EC4A 1DE

Rhif ffôn: 020 7211 1800 Ffacs: 020 7211 1750 E-bost: [email protected]

5.3. Nid yw'r Wefan a Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn gyfrifol am dor hawlfraint a wneir gan unrhyw drydydd parti sy'n deillio o gyhoeddi'ch cynnwys ar y Wefan.

6. Polisi dolenni

6.1. Nid oes angen i chi ofyn am ganiatâd i greu dolenni uniongyrchol i dudalennau a ddelir ar y Wefan hon. Fodd bynnag, nid Ydym yn caniatáu i'n tudalennau gael eu llwytho i fframiau ar eich gwefan chi. Mae'n rhaid i'n tudalennau ni lwytho i ffenest gyfan y defnyddiwr.

6.2. Rydym yn creu dolenni dim ond i dderbynyddion ein grantiau, ein partneriaid a gwefannau y maent yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol sy'n ategu ein gwasanaethau gwybodaeth ein hunain. Mae unrhyw ddolenni sy'n creu cysylltiadau rhwng y Wefan a gwefannau eraill yn cael eu darparu gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol er cyfleuster yn unig, a thrwy hygyrchu'r gwefannau cysylltiedig hynny rydych yn cytuno i unrhyw delerau mynediad neu ddefnydd sy'n ofynnol yn y gwefannau cysylltiedig hynny.

6.3. Nid Ydym yn gyfrifol am gynnwys, cywirdeb, barn neu ddolenni o'r gwefannau hyn ac nid Ydym yn darparu unrhyw warant, neu'n ymgymryd ag unrhyw gyfrifoldeb mewn perthynas ag ansawdd, cywirdeb, ffynhonnell neu unrhyw agwedd arall ar y Gwefannau y crëwyd dolenni iddynt.

7. Atebolrwydd

7.1. I'r graddau a ganiateir gan y gyfraith, ni fydd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn atebol (gan gynnwys trwy esgeulustra) o gwbl am golli elw, colli refeniw, colli data, colli defnydd o ddata; neu unrhyw golled neu ddifrod uniongyrchol, anuniongyrchol neu ddilynol, a geir gennych chi neu unrhyw barti arall neu a ddyfernir yn eich erbyn chi neu unrhyw barti arall sy'n deillio'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol o'ch mynediad i neu ddefnydd o'r Wefan (neu unrhyw wefan gysylltiedig); neu unrhyw gost, colled, atebolrwydd neu draul sy'n deillio o farwolaeth, anaf personol neu ddifrod i eiddo (gan gynnwys difrod i'ch meddalwedd, caledwedd neu ddata) sy'n deillio'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol o'ch mynediad i neu ddefnydd o'r Wefan (neu unrhyw wefan gysylltiedig).

7.2. Rydych chi'n indemnio ac yn cadw Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, ei chyflogeion, ei swyddogion a'i hasiantau yn rhydd rhag ac yn ddiniwed yn erbyn unrhyw hawliadau, atebolrwydd, treuliau, colledion, niwed a chostau (gan gynnwys costau a threuliau cyfreithiol) (Colled) a geir gan unrhyw rai o'r sawl sydd wedi'u hindemnio pan achoswyd y cyfryw Golled yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol o ganlyniad i:

 1. eich mynediad i neu ddefnydd o'r Wefan; neu
 2. unrhyw Gyfraniadau a wneir gennych chi (neu ar eich rhan) i'r Wefan (gan gynnwys, heb gyfyngiad, Colled a achoswyd gan unrhyw hawl bod eich Cyfraniad chi'n torri ar draws hawliau eiddo deallusol neu hawliau eraill unrhyw barti).

8. Ymwadiad

8.1. Rydych yn cydnabod eich bod yn defnyddio'r Wefan yn gyfan gwbl ar eich menter eich hun. Nid ydym yn gwarantu bod ein gwefan yn ddiogel nac yn rhydd o fygiau neu firysau.

8.2. Nid yw Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn gyfrifol am unrhyw gynnwys sy'n tarddu o ffynonellau nad ydynt yn ffynonellau Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Nid ydym yn cadarnhau nac yn gwarantu cywirdeb, cyflawnrwydd na defnyddioldeb unrhyw gynnwys o'r fath, ac nid ydym yn gyfrifol am gynnwys unrhyw ddeunydd neu bostiau a gyflwynir.

8.3. Darperir yr holl gynnwys ar sail “fel y mae” yn unig. Ni allwn warantu y bydd y Wefan neu unrhyw gynnwys a ddarperir yn diwallu unrhyw un o'ch anghenion neu ofynion neu y bydd yn gyflawn, heb unrhyw wallau, yn gywir neu y caiff ei gyflwyno heb ymyrraeth, diffyg neu wall. Gan hynny ac i'r graddau mwyaf posib a ganiateir gan y gyfraith berthnasol, trwy hyn rydym yn ymwrthod â phob gwarant ac amod, waeth p'un a ydynt yn echblyg, ymhlyg neu'n statudol, mewn perthynas â'r Wefan a'r cynnwys, a hynny gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, unrhyw warant o ansawdd neu ffitrwydd boddhaol at ddiben penodol ac osgoi tor hawlfraint o ran hawliau trydydd parti.

9. Manylion cyswllt a gwybodaeth bellach

9.1. I gael set copi caled o'r amodau a thelerau hyn, anfonwch amlen hunangyfeiriedig â stamp arni i'r Adran Gyfreithiol, Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, 1 Plough Place, Llundain, EC4A 1DE.

9.2. Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn cadw'r hawl i ddiwygio'r amodau a thelerau hyn o bryd i'w gilydd, ac felly dylech wirio'r termau hyn yn rheolaidd.

10. Adrodd am broblemau neu wneud cwyn

Gallwch adrodd am unrhyw sylwadau neu gwynion am y wefan hon trwy: e-bostio [email protected] neu ffonio llinell gymorth Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ar 034 54 10 20 30

11. Cymorth gyda'r Wefan

Os ydych chi'n profi unrhyw anawsterau gyda'r Wefan hon, cwblhewch y ffurflen gymorth ar-lein -  https://vcsestrengthchecker.org.uk/support-form

12. Preifatrwydd a Diogelu Data

12.1. Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi ymrwymo i amddiffyn eich preifatrwydd. Mae'r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol i wefan Gwiriwr cryfder MWGCh yn unig.

Byddwn yn casglu data gennych chi pan fyddwch yn cofrestru i ddefnyddio ein Gwefan.

12.2. Weithiau gall y data hwn gyfaddawdu data personol y mae deddfau diogelu data'r Deyrnas Unedig yn berthnasol iddo. Bydd yr holl ddata personol a gesglir yn cael ei gadw yn ddiogel gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn unol â Deddf Rheoleiddio Diogelu Data Cyffredinol a Diogelu Data 2018 (Deddfau Diogelu Data). Ni chaiff yr holl gyfryw ddata ei rannu gydag unrhyw drydydd parti gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol oni bai bod y gyfraith yn mynnu hyn

Yr wybodaeth a gasglwn

12.3. Rydym yn casglu'r wybodaeth a ganlyn gan bobl sy'n ymweld â'r wefan:

 1. Yr wybodaeth rydych yn ei ddarparu o fewn cwestiynau Gwiriad cryfder MWGCh
 2. Cyfeiriadau IP ymwelwyr, a manylion pa borwr maent wedi'u defnyddio;
 3. Gwybodaeth am sut mae pobl yn defnyddio'r wefan, gan ddefnyddio cwcis a thechnegau tagio tudalennau; ac
 4. Os byddwch yn anfon adborth atom, bydd cofnod o'ch neges yn cael ei gadw'n unol â'n polisi archifo a chadw.

Sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth

12.4. Defnyddir unrhyw wybodaeth a gasglwn i:

 1. Wella cynnwys a dyluniad y wefan.
 2. I gysylltu â chi trwy e-bost a'ch hysbysu am newidiadau i'n telerau ac amodau defnyddio neu faterion cynnal a chadw safle.
 3. Darparu set ddata gyffredinol (ar draws holl ddefnyddwyr cofrestredig y wefan, mewn modd sy'n ddienw i fudiadau unigol) o gryfderau, statws ac anghenion blaenoriaeth y sector. Byddai'r wybodaeth hon yn cael ei defnyddio i lywio ein dull o gefnogi'r sector MWGCh.

12.5. Ni fyddwn byth yn rhannu eich gwybodaeth gyda mudiadau eraill nac yn ei gwerthu at ddibenion marchnata, ymchwil farchnata neu fasnachol, ac nid ydym yn trosglwyddo eich gwybodaeth bersonol i unrhyw wefan arall. Fodd bynnag, rydym yn defnyddio ein cwcis i gywain gwybodaeth am sut mae pobl yn defnyddio ein gwefan gan ddefnyddio offer dadansoddi.

13. Dolenni i wefannau eraill

13.1. Mae'r wefan hon yn cynnwys dolenni i ac o wefannau mudiadau eraill. Mae polisi rhybudd preifatrwydd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn berthnasol yn unig i safle Gwiriwr Cryfder MWGCh Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Gallwch ddarllen ein Hysbysiad Preifatrwydd ar gyfer y Wefan yma

Dilyn dolen i wefan arall

13.2. Os ewch i wefan arall o'r wefan hon, darllenwch bolisi preifatrwydd y wefan honno os ydych eisiau gwybod beth mae'n ei wneud gyda'ch gwybodaeth bersonol.

Dilyn dolen i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol o wefan arall

13.3. Pan fyddwch yn dod atom o wefan arall, mae'n bosib y byddwn yn derbyn gwybodaeth bersonol amdanoch chi o'r wefan arall. Dylech ddarllen polisïau preifatrwydd y gwefannau rydych yn ymweld â nhw sy'n cysylltu chi â ni os ydych eisiau gwybod am hyn.

14. Polisi Cwcis Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Rydym yn defnyddio cwcis i helpu i addasu eich profiad.

Cwcis

Mae'r wefan hon, fel llawer o wefannau eraill, yn defnyddio ffeiliau bach o'r enw cwcis i helpu i deilwra eich profiad. Mae'r rhan fwyaf o wefannau mawr yn defnyddio cwcis.

Maent yn gwella pethau trwy:

 1. gofio gosodiadau, fel nad oes angen i chi eu hailosod bob tro y byddwch yn mynd i dudalen newydd
 2. cofio gwybodaeth rydych wedi'i llwytho (e.e. eich côd post) fel nad oes rhaid i chi ei hail-lwytho trwy'r amser
 3. mesur sut rydych yn defnyddio'r wefan er mwyn i ni sicrhau ei bod yn diwallu eich anghenion.

Nid yw ein cwcis yn cael eu defnyddio i'ch adnabod chi'n bersonol. Maen nhw'n bodoli i wneud i'r wefan weithio'n well i chi. Nid ydym yn casglu gwybodaeth bersonol amdanoch chi, yr ydym wedyn yn ei rhannu gydag eraill.

I ddysgu mwy am gwcis a sut y gallwch eu rheoli nhw, ewch i www.AboutCookies.org

Beth yw ‘cwcis’?

Mae 'Cwcis' yn ffeiliau testun bach sy'n cael eu storio gan y porwr (er enghraifft, Internet Explorer neu Safari) ar eich cyfrifiadur neu ffôn symudol. Maen nhw'n galluogi gwefannau i storio pethau fel dewisiadau'r defnyddiwr. Gallwch feddwl am gwcis fel rhywbeth sy'n rhoi "cof" i'r wefan, gan ei galluogi i adnabod defnyddiwr ac ymateb fel y bo'n briodol. Os hoffech newid eich gosodiadau cwci, neu ddileu cwcis, ewch i adran Cymorth eich porwr gwe. Rydym yn defnyddio cwcis mewn sawl lle - rydym wedi rhestru pob un ohonynt yma gyda mwy o fanylion am pam rydym yn eu defnyddio ac am faint y byddant yn para.

15. Cyfraith Lywodraethu

Caiff y telerau ac amodau hyn eu llywodraethu gan ddeddfau Cymru a Lloegr yn unig a'u dehongli'n unol â hwy, a byddwch yn ildio'n ddiwrthdro i awdurdodaeth llysoedd Cymru a Lloegr yn unig.