Gwiriwr Cryfder MWGCh - crynodeb o'r wefan a siwrne'r defnyddiwr

F

Gwiriwr Cryfder MWGCh - crynodeb o'r wefan a siwrne'r defnyddiwr

Mae mudiadau Menter Wirfoddol, Gymunedol a Chymdeithasol (MWGCh) yn gwneud cyfraniad allweddol i'r gymdeithas. Rydym yn gwybod serch hynny bod llawer yn gwerthfawrogi cefnogaeth strwythuredig i gynllunio'n effeithiol, o ran blaenoriaethu'r cryfderau sydd eu hangen arnynt i adeiladu fwyaf ar eu datblygiad a'u twf.

Ein nod yw helpu'r mudiadau hyn ar draws cymdeithas sifil i ddod yn fwy gwydn, fel y gallant barhau i gefnogi eu  buddiolwyr  yn y blynyddoedd i ddod.

Fel rhan o hynny, mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn cynnig cyfle i bob MWGCh yn y DU ddadansoddi eu cryfderau a'u sefyllfa sefydliadol ac i nodi meysydd y gellid eu datblygu i wella cryfder sefydliadol trwy'r offeryn diagnostig hwn, gwiriwr cryfder MWGCh. Nid yw'n gysylltiedig ag unrhyw raglenni ariannu Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ac mae'n hollol rhad ac am ddim i'w defnyddio.

Os yw mudiadau'n gwneud cais am arian, neu'n bwriadu gwneud cais am arian, p'un a yw hyn am grant Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, grant y llywodraeth neu drwy ymddiriedolaeth neu fudiad, gallai fod yn ddefnyddiol iddynt gwblhau'r Gwiriwr Cryfder MWGCh i sicrhau eu hunain eu bod hefyd yn cynnwys costau unrhyw ddatblygiad sefydliadol pwysig yn eu cynigion neu eu strategaeth incwm, fel rhan o arfer da wrth adfer costau'n llawn a gwella'n barhaus.

Noder na fydd cwblhau'r Gwiriwr Cryfder MWGCh yn rhoi mantais uniongyrchol i unrhyw fudiad wrth wneud cais am arian naill ai o Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol neu unrhyw ariannwr arall.

Mae hyn oherwydd nad yw'n gysylltiedig ag unrhyw raglen ariannu benodol ac felly nid yw'n rhan o ofynion ariannu. Fodd bynnag, yn anuniongyrchol, gallai'r buddion fod yn sylweddol o ran helpu mudiadau i ddeall lle mae'n rhaid iddo ganolbwyntio i ddod yn “fwy parod i ymyrryd a buddsoddi”.

PWY MAE AR EI GYFER?

Mudiadau bach i ganolig yn bennaf ond gallai fod yn ddefnyddiol ar gyfer MWGCh mwy hefyd.

SUT MAE'N GWEITHIO?

Bydd y Gwiriwr Cryfder MWGCh yn gofyn ystod o gwestiynau am eich mudiad.

Byddai'n well ei lenwi fel tîm rheoli, ar ôl tynnu ar safbwyntiau eich budd-ddeiliaid (ymddiriedolwyr, defnyddwyr gwasanaeth a mudiadau eraill) fel sy'n berthnasol. Efallai y byddai'n ddefnyddiol hefyd cynnwys hwylusydd i ddod â'r safbwyntiau hynny neu “ffrind beirniadol” allanol at ei gilydd i herio'ch meddwl.

Ar y diwedd, byddwch yn derbyn adroddiad wedi'i bersonoli yn tynnu sylw at gryfderau eich mudiad, a meysydd i'w datblygu i adeiladu effeithiolrwydd craidd. Mae'n gwneud hyn trwy redeg dadansoddeg ar draws eich atebion i'r cwestiynau, a ddyluniwyd i fynd o dan wyneb atebion unigol i gynhyrchu adolygiad dyfnach a mwy cyfannol o'r pethau sy'n bwysig a gall eich helpu i flaenoriaethu'r camau nesaf natblygiad eich mudiad.

 • Adroddir ar y mewnwelediadau cryfder hyn o dan y penawdau canlynol:
 • Cynaliadwyedd
 • Marchnata a chyfleoedd
 • Strategaeth a chynllunio
 • Record a gallu
 • Ansawdd ac effaith
 • Gellid defnyddio'r adborth hwn fel canllaw i unrhyw waith rydych chi'n ei wneud i gryfhau'ch mudiad.

SUT I GWBLHAU'R GWIRIWR CRYFDER MWGCh

 • Cofrestrwch i gael mynediad i'r gwiriwr cryfder MWGCh
 • Cwblhewch y cofrestru gyda chyfeiriad e-bost dilys
 • Cwblhewch y cwestiynau - gall atebion gael eu harbed a dychwelyd atynt yn nes ymlaen gyda manylion mewngofnodi
 • Mae defnyddwyr yn derbyn adroddiad wedi'i bersonoli sy'n tynnu sylw at gryfderau eich mudiad, a meysydd i'w datblygu.

Gellir tynnu, anhysbysu a rhannu data a gofnodir i wiriwr cryfder MWGCh gyda thrydydd partïon fel gwerthuswyr ac arianwyr eraill i lywio dull Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol tuag at gymorth sector ac er mwyn dylanwadu ar bolisi ac arfer i wella cefnogaeth i'r sector MWGCh.

Er mwyn defnyddio'r Gwiriwr Cryfder bydd angen i chi  gofrestru  ar y wefan. Mae hyn yn gofyn am gyfeiriad e-bost dilys i gwblhau cofrestriad.

Mae'n cymryd tua 40 munud i'w gwblhau (gellir arbed atebion i ddefnyddwyr ddychwelyd atynt yn nes ymlaen) a gellir eu defnyddio gan unrhyw fath neu faint o fudiad MWGCh.

I gael y gorau o'r adolygiad hwn, gofynnir i fudiadau:

 • Ymateb yn agored ac yn onest i'r cwestiynau.
 • Ystyried cwblhau'r cwestiynau fel tîm rheoli. Bydd gweithio trwy'r cwestiynau hyn yn cymryd ychydig mwy o amser os byddwch chi'n ei drafod gyda chydweithwyr, ond byddwch chi'n dysgu mwy am eich mudiad a beth mae eraill yn ei feddwl.
 • Meddyliwch am ddefnyddio “ffrind beirniadol” allanol i'ch helpu chi i herio'ch hun.

Gofynnir i fudiadau sicrhau bod gennych y ddogfennaeth ganlynol wrth law:

 • Y cyfrifon archwiliedig mwyaf diweddar
 • Strwythur staff mwyaf diweddar
 • Gwybodaeth a dadansoddiadau codi arian/cynhyrchu incwm blwyddyn nesaf

Rhai awgrymiadau ar sut i ddefnyddio'r Gwiriwr Cryfder

 • Gallwch hepgor cwestiwn a dychwelyd ato nes ymlaen.
 • Gallwch newid eich atebion ar unrhyw adeg.
 • Mae gan lawer o gwestiynau "llinell rif" i'ch galluogi i gofnodi'ch atebion. Dewiswch rif rhwng 0 a 10 ar hyd y llinell lle rydych chi'n meddwl ei fod yn gweddu orau i'ch sefydliad yn ôl y disgrifiadau a roddir. Os credwch eich bod rhwng dau ddisgrifiad, gallwch ddewis rhif mewn safle priodol rhyngddynt.
  Peidiwch â phoeni gormod am yr union nifer a ddewiswyd. Ni fydd ychydig o wahaniaeth yn effeithio'n fawr ar bethau - mae meddwl beth mae'r cwestiwn yn ei olygu a sut y gallwch chi wella yn llawer pwysicach.

CEFNOGAETH

Os ydych chi'n cael unrhyw broblemau gyda chofrestru neu ddefnyddio'r Gwiriwr Cryfder MWGCh, ewch i'n Cwestiynau Cyffredin lle gallwch ddod o hyd i atebion i'r holl faterion mwyaf cyffredin. Os na chaiff eich cwestiwn ei ateb yn ein Cwestiynau Cyffredin gallwch gysylltu â'n tîm cymorth gan ddefnyddio'r ffurf we a ddarperir.