Preifatrwydd

Polisi Preifatrwydd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol - (Gwiriwr Cryfder MWGCh)

Mae mudiadau Menter Wirfoddol, Gymunedol a Chymdeithasol (MWGCh) yn gwneud cyfraniad allweddol i'r gymdeithas. Rydym yn gwybod serch hynny bod llawer yn gwerthfawrogi cefnogaeth strwythuredig i gynllunio'n effeithiol, o ran blaenoriaethu'r cryfderau sydd eu hangen arnynt i adeiladu fwyaf ar eu datblygiad a'u twf.   

Ein nod yw helpu'r mudiadau hyn ar draws cymdeithas sifil i ddod yn fwy gwydn, fel y gallant barhau i gefnogi eu  buddiolwyr  yn y blynyddoedd i ddod.

Fel rhan o hynny, mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn cynnig cyfle i bob MWGCh adlewyrchu ar eu cryfderau a'u sefyllfa sefydliadol ac i nodi meysydd y gellid eu datblygu i wella cryfder sefydliadol trwy'r offeryn diagnostig hwn, gwiriwr cryfder MWGCh. Nid yw'n gysylltiedig â phroses ymgeisio Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ac mae'n hollol rhad ac am ddim i'w defnyddio.

Mae'r Hysbysiad Preifatrwydd hwn yn egluro'ch hawliau ac yn rhoi'r wybodaeth y mae gennych hawl iddi o dan Ddeddf Diogelu Data 2018 a'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (“y Ddeddfwriaeth Diogelu Data”). Sylwch fod yr adran hon ond yn cyfeirio at eich data personol yr ydym yn ei brosesu (e.e. manylion unigolion yn eich mudiad - enw, cyfeiriad, cyfeiriad e-bost).

Pwy sy'n rheoli'r wybodaeth rydych yn ei ddarparu?

At ddibenion y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yw rheolwr data'r wybodaeth bersonol rydych wedi'i darparu i ni.

 

Rheolir Gwiriwr Cryfder MWGCh gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol fel rhan o'n gwaith i gefnogi datblygiad mudiad o fewn y sector MWGCh. Rydym yn rheoli pam a sut mae eich data personol yn cael ei brosesu at ddibenion y Gwiriad Cryfder MWGCh.

 

Rydym yn gyfrifol am gydymffurfio â deddfau diogelu data mewn perthynas â'r elfennau o'r prosesu a wnawn.

 

Cyhoeddir yr hysbysiad preifatrwydd hwn ar ran Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Mae Creative Coop yn darparu gwasanaethau cynnal a chadw ar gyfer Gwiriad Cryfder MWGCh ac yn prosesu'r wybodaeth rydych chi'n ei darparu ar ran Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i'ch galluogi i gyrchu a defnyddio gwefan Gwiriad Cryfder MWGCh

 

Pam rydym yn casglu a phrosesu eich data personol?

Y data personol a broseswn yw manylion unigolyn sy'n gyfrifol yn gyfreithiol yn eich sefydliad - enw, cyfeiriad, cyfeiriad e-bost, ffôn. Mae hyn yn cael ei brosesu gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol er mwyn i chi allu cofrestru ar wefan y Gwiriad Cryfder ac arbed eich atebion a dod yn ôl i'ch atebion nes ymlaen.

 

Ein sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data personol

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn prosesu eich data personol fel sy'n angenrheidiol ar gyfer tasg a gyflawnir er budd y cyhoedd, ac mae'r data personol hwn yn cael ei brosesu ar ein rhan gan Creative Coop.

 

Gyda pwy fyddwn yn rhannu eich data personol?

Mae gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol y manylion a amlinellir uchod, mae Creative Coop yn gweithredu fel ein prosesydd data. Bydd ein prosesydd data yn gallu cyrchu eich cyfeiriad e-bost i'w galluogi i gyfathrebu â chi ynghylch y Gwiriad Cryfder MWGCh

Gall y mudiad hefyd gyrchu eich data personol sy'n darparu gwasanaethau cynnal a chadw ar gyfer gwefan Gwiriad Cryfder MWGCh, Creative Coop. Nid oes unrhyw is-broseswyr ac ni fydd eich data yn cael ei drosglwyddo i unrhyw drydydd partïon.

 

Trwy gyflwyno gwybodaeth i wefan Gwiriad Cryfder MWGCh, rydych chi'n cytuno i'r data (nad yw'n bersonol) rydych chi'n ei ddarparu a allai gael ei gyhoeddi i'w ddefnyddio gan drydydd partïon, gan gynnwys gwerthuswyr dan gontract ac arianwyr eraill at ddibenion hybu dealltwriaeth o'r gwirfoddol, y gymuned a'r sector, ac ymyriadau i'w gefnogi. Bydd unrhyw ddata a rennir â thrydydd partïon ar ffurf anhysbys a chymerir yr holl gamau angenrheidiol i sicrhau na fydd modd adnabod chi na'ch mudiad. Ni fydd unrhyw ddata personol yn cael ei rannu gyda thrydydd partïon.

 

Am ba mor hir byddwn yn cadw eich data personol?

Bydd eich data personol yn cael ei gadw am 6 blynedd ar ôl hyd y Gwiriwr Cryfder MWGCh. Efallai y bydd opsiwn i drosglwyddo'ch data i offeryn gwirio cryfder newydd yn 2020/21, byddwn yn gofyn am eich caniatâd cyn unrhyw drosglwyddiad. Os nad yw eich caniatâd yn cael ei ddarparu, byddwn yn dileu eich cyfrif a'ch holl ddata o fewn pedair wythnos.

 

Os penderfynwch drosglwyddo'ch cyfrif a'ch data cofrestredig i'r teclyn gwirio cryfder newydd, byddwn yn dileu'ch cyfrif yn awtomatig os nad oes mynediad iddo am gyfnod o 2 flynedd neu fwy.

 

Eich hawliau, e.e. mynediad, cywiro, dileu

Data personol yw'r data rydyn ni'n ei gasglu, ac mae gennych chi hawliau sy'n effeithio ar yr hyn sy'n digwydd iddo. Mae gennych yr hawl i:

 

  • weld pa ddata sydd gennym amdanoch;
  • gofyn i ni stopio defnyddio eich data, ond ei gadw ar gofnod;
  • gofyn i ni stopio defnyddio a dileu eich data mewn sefyllfaoedd penodol;
  • cael ychydig neu eich holl data wedi'i gywiro;
  • cwyno â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO)(Gweler isod).

Gallwch gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ar https://ico.org.uk/, neu drwy ffonio 0303 123 1113. ICO, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Swydd Gaer SK9 5AF.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, ymholiadau neu gwynion, ac i weithredu'ch hawliau data personol, cysylltwch â'r Swyddog Diogelu Data yn y lle cyntaf yn diogelu.data@cronfagymunedolylg.org.uk neu drwy ysgrifennu at y Swyddog Diogelu Data, Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, 10fed Llawr, Tŷ Helmont, Ffordd Churchill, Caerdydd CF10 2DY.

Gallwch gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ar 0303 123 1113, https://ico.org.uk/global/contact-us/email neu Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, Tŷ Wycliffe, Water Lane, Wilmslow, Swydd Gaer SK9 5AF.

Cywirdeb

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn cymryd pob cam rhesymol i gadw data personol yn ei feddiant neu ei reolaeth, a ddefnyddir yn barhaus, yn gywir, yn gyflawn, yn gyfredol ac yn berthnasol, yn seiliedig ar y wybodaeth ddiweddaraf sydd ar gael inni. Os cawn ein hysbysu o newid gwybodaeth, byddwn yn diweddaru'r data yn unol â hynny.

Rydym yn dibynnu arnoch i'n hysbysu am unrhyw newidiadau i'ch data.

Ni fydd eich data personol yn cael ei anfon dramor ac ni fydd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gwneud penderfyniadau awtomataidd.

Diogelwch gwybodaeth bersonol

Rydym wedi ymrwymo i gymryd pob cam rhesymol a phriodol i amddiffyn y wybodaeth bersonol a gasglwn gennych rhag ​defnydd neu datgeliad amhriodol, mynediad heb awdurdod, addasu heb awdurdod, a dinistrio neu golli damweiniol yn anghyfreithlon. Rydym wedi cymryd a byddwn yn cymryd mesurau diogelwch gwybodaeth, technegol, storio a threfnu priodol i'r perwyl hwnnw, gan gynnwys mesurau i ddelio ag unrhyw amheuaeth o dorri data. Mae'n ofynnol i bob darparwr sy'n gysylltiedig â phrosesu eich gwybodaeth barchu cyfrinachedd eich data personol.